Recently Sold Listing # 1701 2225 HOLDOM AV, Burnaby, BC

V760751 - # 1701 2225 HOLDOM AV, Burnaby, BC, CANADAI have just recently sold this listing at # 1701 2225 HOLDOM AV, Burnaby.